skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Estimating the Richness of a Population When the Maximum Number of Classes Is Fixed: A Nonparametric Solution to an Archaeological Problem

Eren, Metin I. ; Chao, A. ; Hwang, W - H. ; Colwell, R. K.

Eren, Metin I. and Chao, A. and Hwang, W-H. and Colwell, R.K. (2012) Estimating the Richness of a Population When the Maximum Number of Classes Is Fixed: A Nonparametric Solution to an Archaeological Problem. PLoS ONE, 7 (5). e34179. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...