skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The scripts and expertise of firesetters: A preliminary conceptualization

Butler, Helen ; Gannon, Theresa A.

Butler, Helen and Gannon, Theresa A. (2015) The scripts and expertise of firesetters: A preliminary conceptualization. Aggression and Violent Behavior, 20 . pp. 72-81. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-1789

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...