skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A price to pay: Turkish and American retaliation for threats to personal and family honor

Uskul, Ayse K. ; Cross, Susan E. ; Gunsoy, Ceren ; Gercek - Swing, Berna ; Alozkan, Cansu ; Ataca, Bilge

Uskul, Ayse K. and Cross, Susan E. and Gunsoy, Ceren and Gercek-Swing, Berna and Alozkan, Cansu and Ataca, Bilge (2015) A price to pay: Turkish and American retaliation for threats to personal and family honor. Aggressive Behavior, 41 . pp. 594-607. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-140X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...