skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

(In)sufficient?: Ethnicity and foster care in English local authorities.

Kirton, Derek

Kirton, Derek (2014) (In)sufficient?: Ethnicity and foster care in English local authorities. Child and Family Social Work, 21 (4). pp. 492-501. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-7500

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...