skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What makes a young assertive bystander? The effect of intergroup contact, empathy, cultural openness, and in-Group bias on assertive bystander intervention intentions.

Abbott, Nicola ; Cameron, Lindsey

Abbott, Nicola and Cameron, Lindsey (2014) What makes a young assertive bystander? The effect of intergroup contact, empathy, cultural openness, and in-Group bias on assertive bystander intervention intentions. Journal of Social Issues, 70 (1). pp. 167-182. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4537

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...