skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emotional responses to honor situations in Turkey and the northern USA

Uskul, Ayse K. ; Cross, Susan E. ; Alozkan, Cansu ; Gercek - Swing, Berna ; Ataca, Bilge ; Gunsoy, Ceren ; Sunbay, Zeynep

Uskul, Ayse K. and Cross, Susan E. and Alozkan, Cansu and Gercek-Swing, Berna and Ataca, Bilge and Gunsoy, Ceren and Sunbay, Zeynep (2014) Emotional responses to honor situations in Turkey and the northern USA. Cognition and Emotion, 28 . pp. 1057-1075. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9931

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...