skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of self-aspects in emotions elicited by threats to physical health

Uskul, Ayse K. ; Hynie, Michaela

Uskul, Ayse K. and Hynie, Michaela (2014) The role of self-aspects in emotions elicited by threats to physical health. Psychology & Health, 29 . pp. 199-217. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-0446

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...