skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visualizing future behavior: Effects for snacking on biscuit bars, but no effects for snacking on fruit

Adams, Catherine ; Rennie, Laura ; Uskul, Ayse K. ; Appleton, Katherine

Adams, Catherine and Rennie, Laura and Uskul, Ayse K. and Appleton, Katherine (2015) Visualizing future behavior: Effects for snacking on biscuit bars, but no effects for snacking on fruit. Journal of Health Psychology, 20 . pp. 1037-1048. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-1053

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...