skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

To debt or not to debt: Are Islamic banks less risky than conventional banks?

Sorwar, G. ; Pappas, Vasileios ; Pereira, J. ; Nurullah, M.

Sorwar, G. and Pappas, Vasileios and Pereira, J. and Nurullah, M. (2016) To debt or not to debt: Are Islamic banks less risky than conventional banks? Journal of Economic Behavior and Organization, 132 (suppl.). pp. 113-126. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...