skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nationalism and Historiography: The Case of Nineteenth Century Lithuanian Historicism. East European Monographs No. 559 (Book Review)

Tegeler, Tillmann

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1 January 2004, Vol.52(1), pp.117-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00214019

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...