skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social Security disability determinations. Knowledge and attitudes of consultative physicians

Carey, T S ; Fletcher, S W ; Fletcher, R ; Earp, J

Medical care, April 1987, Vol.25(4), pp.267-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 3695646 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...