skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is Your Banker Leaking Your Personal Information? The Roles of Ethics and Individual-Level Cultural Characteristics in Predicting Organizational Computer Abuse

Lowry, Paul Benjamin ; Posey, Clay ; Roberts, Tom L. ; Bennett, Rebecca J.

Journal of Business Ethics, 1 May 2014, Vol.121(3), pp.385-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...