skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Private Actors and Public Governance Beyond the State: The Multinational Corporation, the Financial Stability Board, and the Global Governance Order

Backer, Larry Catá

Indiana Journal of Global Legal Studies, 2011, Vol.18(2), pp.751-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10800727 ; E-ISSN: 15430367 ; DOI: 10.2979/indjglolegstu.18.2.751

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi