skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THE ASCENDANCY OF ASSOCIATIONAL FREEDOMS: SECTION 5 OF THE VOTING RIGHTS ACT AND POLITICAL PARTY DELEGATE ALLOCATION

Levanon, Neta

Columbia Law Review, 1 May 2011, Vol.111(4), pp.848-889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00101958

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...