skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Examining the Black-White Achievement Gap Among Low-Income Children Using the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development

Burchinal, Margaret ; Steinberg, Laurence ; Friedman, Sarah L. ; Pianta, Robert ; Mccartney, Kathleen ; Crosnoe, Robert ; Mcloyd, Vonnie

Child Development, 1 September 2011, Vol.82(5), pp.1404-1420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...