skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Privatized Sovereign Performance: Regulating in the 'Gap' between Security and Rights?

De Londras, Fiona

Journal of Law and Society, 1 March 2011, Vol.38(1), pp.96-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263323X ; E-ISSN: 14676478

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...