skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on Behalf of Endorois Welfare Council v Kenya : A Landmark Decision from the African Commission

Ashamu, Elizabeth

Journal of African Law, 2011, Vol.55(2), pp.300-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8553 ; E-ISSN: 1464-3731 ; DOI: 10.1017/S0021855311000155

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...