skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Public-Private Partnerships

Custos, Dominique ; Reitz, John

The American Journal of Comparative Law, 1 January 2010, Vol.58, pp.555-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002919X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...