skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Minority Rights and the Corporate "Squeeze" and "Freeze"

Duke Law Journal, 1 July 1959, Vol.1959(3), pp.436-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00127086 ; DOI: 10.2307/1371239

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...