skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Pennsylvania Infant and Family Development Project, I: Stability and Change in Mother-Infant and Father-Infant Interaction in a Family Setting at One, Three, and Nine Months

Belsky, Jay ; Gilstrap, Bonnie ; Rovine, Michael

Child Development, 1 June 1984, Vol.55(3), pp.692-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1130122

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...