skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Indirect Socialization of Children: The Effects of Mothers' Jobs on Academic Behaviors

Piotrkowski, Chaya S. ; Katz, Mitchell H.

Child Development, 1 December 1982, Vol.53(6), pp.1520-1529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1130079

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...