skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Men and Women as Parents: Sex Role Orientations, Employment, and Parental Roles with Infants

Mchale, Susan M. ; Huston, Ted L.

Child Development, 1 August 1984, Vol.55(4), pp.1349-1361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1130005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...