skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards a Theory of Irregular Variations in the Length of the Day and Core-Mantle Coupling [and Discussion]

Hide, R. ; Weightman, J. A.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 11 May 1977, Vol.284(1326), pp.547-554

ISSN: 00804614

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...