skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intra-executive Conflict and Cabinet Instability: Effects of Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas ; Ekman, Joakim

Government and Opposition, 1 October 2010, Vol.45(4), pp.505-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...