skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DEFORMATIONS OF TRANSVERSELY SYMPLECTIC AND TRANSVERSELY CONTACT FOLIATIONS

Girbau, J. ; Guasp, G.

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 1991, Vol.15(2), pp.479-508

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...