skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Poetics and Politics of Practical Reason: Indigenous Identity, Ritual Discourse, and the Postcolonial State in the Northern Nilgiris (South India)

Demmer, Ulrich

Asian Ethnology, 1 January 2014, Vol.73(1/2), pp.111-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...