skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Geography of Logistics: Market Authority and the Security of Supply Chains

Cowen, Deborah

Annals of the Association of American Geographers, 1 July 2010, Vol.100(3), pp.600-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00045608 ; E-ISSN: 14678306

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...