skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural Studies on Transfer RNA: Preliminary Crystallographic Analysis

Labanauskas, Mindaugas ; Connors, Peter G. ; Young, James D. ; Bock, Robert M. ; Anderegg, J. W. ; Beeman, W. W.

Science, 19 December 1969, Vol.166(3912), pp.1530-1532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...