skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiple facets of anoxic metabolism and hydrogen production in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii

Grossman, Arthur R. ; Catalanotti, Claudia ; Yang, Wenqiang ; Dubini, Alexandra ; Magneschi, Leonardo ; Subramanian, Venkataramanan ; Posewitz, Matthew C. ; Seibert, Michael

The New Phytologist, 1 April 2011, Vol.190(2), pp.279-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028646X ; E-ISSN: 14698137

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...