skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What Is the Leninist Legacy? Assessing Twenty Years of Scholarship

Jody Laporte ; Danielle N. Lussier

Slavic Review, 2011, Vol.70(3), pp.637-654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.5612/slavicreview.70.3.0637

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...