skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Personality and political attitudes: relationships across issue domains and political contexts.(Author abstract)

Gerber, Alan S. ; Huber, Gregory A. ; Doherty, David ; Dowling, Conor M. ; Ha, Shang E.

American Political Science Review, Feb, 2010, Vol.104(1), p.111(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...