skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Making Redistributive Direct Democracy Matter: Development and Women's Participation in the Gram Sabhas of Kerala, India

Gibson, Christopher

American Sociological Review, 1 June 2012, Vol.77(3), pp.409-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...