skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

IF MONEY TALKS, WHAT DOES IT SAY? Varieties of Capitalism and Business Financing of Parties

Mcmenamin, Iain

World Politics, 1 January 2012, Vol.64(1), pp.1-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438871 ; E-ISSN: 10863338

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...