skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Glass as a hygienic construction material

Kolmovskoi, A A

Gigiena i sanitariia, June 1961, Vol.26, pp.81-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-9900 ; PMID: 13757821 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...