skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

REDEEMING THE NATIONAL IDEAL: REVISITING E. L. DOCTOROW'S "THE BOOK OF DANIEL" AND ITS POLITICAL IMPLICATIONS

Kwon, Jieun

Studies in the Novel, 1 April 2014, Vol.46(1), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00393827

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...