skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Carcinoembryonic antigen

Fletcher, R H

Annals of internal medicine, January 1986, Vol.104(1), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4819 ; PMID: 3510056 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...