skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of China’s Grassroots NGOs 1

Spires, Anthony J.

American Journal of Sociology, 2011, Vol.117(1), pp.1-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/660741

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...