skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ore deposit formed on a paleo-seafloor in the Japanese accretionary complex
日本列島付加体中に胚胎する古海洋底で生成した鉱床

野崎, 達生 ; 藤永, 公一郎 ; 加藤, 泰浩 ; Nozaki, Tatsuo ; Fujinaga, Koichiro ; Kato, Yasuhiro

地質学雑誌, 2018, Vol.124(12), pp.995-1020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7630 ; DOI: 10.5575/geosoc.2018.0052

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...