skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Geological factors responsible for REY-rich mud in the western North Pacific Ocean: Implications from mineralogy and grain size distributions

Ohta, Junichiro ; Yasukawa, Kazutaka ; Machida, Shiki ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Takaya, Yutaro ; Iijima, Koichi ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.591-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0435

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...