skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Basic Study of Musical Influence on Sensory Time and Color
音楽が時間経過や色彩感覚に及ぼす影響に関する基礎的考察

落合, 太郎 ; 大嶺, 茉未 ; Ochiai, Taro ; Omine, Mami

デザイン学研究, 2016, Vol.63(2), pp.2_71-2_80

ISSN: 0910-8173 ; DOI: 10.11247/jssdj.63.2_71

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...