skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On-chip growth of patterned ZnO nanorod sensors with PdO decoration for enhancement of hydrogen-sensing performance

Jiao, Mingzhi ; Van Duy, Nguyen ; Chien, Nguyen Viet ; Hoa, Nguyen Duc ; Van Hieu, Nguyen ; Hjort, Klas ; Nguyen, Hugo

International Journal of Hydrogen Energy, 22 June 2017, Vol.42(25), pp.16294-16304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.05.135

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...