skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Touching Consumers, engaging the Senses in Consumption

Malefyt, Timothy de Waal

The Senses and Society, 01 November 2012, Vol.7(3), pp.350-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1745-8927 ; E-ISSN: 1745-8935 ; DOI: 10.2752/174589312X13412372515439

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...