skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Safety and efficacy of doxazosin as an "add-on" antihypertensive therapy in mild to moderate heart failure patients

Spoladore, Roberto ; Roccaforte, Rosa ; Fragasso, Gabriele ; Gardini, Chiara ; Palloshi, Altin ; Cuko, Amarild ; Arioli, Francesco ; Salerno, Anna ; Margonato, Alberto

Acta Cardiologica, 01 August 2009, Vol.64(4), pp.485-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5385 ; E-ISSN: 1784-973X ; DOI: 10.2143/AC.64.4.2041613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...