skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Cultural Geopolitics of Ethnic Nationalism: Turkish Urbanism in Occupied Istanbul (1918-1923)

Mills, Amy

Annals of the American Association of Geographers, 03 September 2017, Vol.107(5), pp.1179-1193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2469-4452 ; E-ISSN: 2469-4460 ; DOI: 10.1080/24694452.2017.1298433

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...