skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"God is the giver and taker of life": Muslim beliefs and attitudes regarding assisted suicide and euthanasia

Ahaddour, Chaïma ; Van Den Branden, Stef ; Broeckaert, Bert

AJOB Empirical Bioethics, 02 January 2018, Vol.9(1), pp.1-11

ISSN: 2329-4515 ; E-ISSN: 2329-4523 ; DOI: 10.1080/23294515.2017.1420708

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...