skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development and functional demonstration of a wireless intraoral inductive tongue computer interface for severely disabled persons

N. S. Andreasen Struijk, Lotte ; Lontis, Eugen R ; Gaihede, Michael ; Caltenco, Hector A ; Lund, Morten Enemark ; Schioeler, Henrik ; Bentsen, Bo

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 18 August 2017, Vol.12(6), pp.631-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-3107 ; E-ISSN: 1748-3115 ; DOI: 10.1080/17483107.2016.1217084

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...