skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concentrations and Distribution of Trace Metals in Water and Streambed Sediments of Orogodo River, Southern Nigeria

Iwegbue, Chukwujindu M. A ; Arimoro, Francis O ; Nwajei, Godwin E ; Eguavoen, Osayonmo I

Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 01 April 2012, Vol.21(3), pp.382-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0383 ; E-ISSN: 1549-7887 ; DOI: 10.1080/15320383.2012.649378

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...