skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Globalisation, neo-liberalism and vocational learning: the case of English further education colleges

Simmons, Robin

Research in Post-Compulsory Education, 01 December 2010, Vol.15(4), pp.363-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6748 ; E-ISSN: 1747-5112 ; DOI: 10.1080/13596748.2010.526797

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...