skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Globalization and Sustainable Development: False Twins?

Bakari, Mohamed El-Kamel

New Global Studies, 2013, Vol.7(3), pp.23-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2194-6566 ; E-ISSN: 1940-0004 ; DOI: 10.1515/ngs-2013-021

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...