skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How scales influence user rating behaviour in recommender systems

Cena, Federica ; Gena, Cristina ; Grillo, Pierluigi ; Kuflik, Tsvi ; Vernero, Fabiana ; Wecker, Alan J

Behaviour & Information Technology, 03 October 2017, Vol.36(10), pp.985-1004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-929X ; E-ISSN: 1362-3001 ; DOI: 10.1080/0144929X.2017.1322145

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...